Vplyv pohybovej aktivity na formovanie osobnosti mladého športovca

Pod pojmom pohybová aktivita rozumieme všetok motorický prejav, telesnú výchovu, šport a rekreačný šport. Je to mnohostranná pohybová činnosť človeka, ktorá sa vyznačuje cieľavedomosťou a na jej základe sa sa tak u detí vytvára prirodzenosť vzájomnej komunikácie. Pohybová aktivita je jednou zo základných podmienok zdravého vývoja jedinca a prispieva k jeho telesnému, funkčnému a motorickému rozvoju. Ak má dieťa nedostatok pohybu, môže to mať vplyv na jeho fyzický a psychický vývoj. Jednou zo základných vlastností, ktorú by športovci mali mať a nie len vrcholoví ja DISCIPLÍNA. Športovec bez disciplíny je ako ryba bez vody.

Related by Tags

Comments

Leave your comment